Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Zarządu Oczyszczania Miasta jest organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie,  w ramach planu finansowego, prac związanych z:
1) oczyszczaniem miasta stołecznego Warszawy, w tym:
a) mechanicznym zimowym oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, jeżeli kursuje po nich komunikacja zbiorowa,
b) mechanicznym letnim oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
c) oczyszczaniem przystanków, placów, chodników, schodów, zlokalizowanych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz głównych ciągów ruchu pieszego na tych drogach, terenów przystanków komunikacji miejskiej,
d) prowadzeniem interwencyjnego pogotowia oczyszczania,
e) opróżnianiem koszy ulicznych,
2) wykonywaniem innych zadań związanych z oczyszczaniem m.st. Warszawy,
3) zarządzaniem mieniem powierzonym i zakupionym w celu realizacji zadań.  
 
 

Zasady funkcjonowania Zarządu Oczyszczania Miasta

Zarząd Oczyszczania Miasta działa na podstawie:

  1. przepisów o finansach publicznych,
  2. uchwały Nr L/295/93 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Oczyszczania Miasta,
  3. statutu,
  4. innych przepisów prawa.

Statut Zarządu Oczyszczania Miasta

tekst ujednolicony
§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Zarząd Oczyszczania Miasta, zwany dalej „Zarządem”, jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, działającą na podstawie

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

2) uchwały Nr L/295/93 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Oczyszczania Miasta,

3) niniejszego statutu,

4) innych przepisów prawa.

2. Siedzibą oraz obszarem działania Zarządu jest Warszawa.

§ 2

[Przedmiot działania]

Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie i nadzorowanie, prowadzenie w ramach planu finansowego prac związanych z:

1) oczyszczaniem miasta stołecznego Warszawy, w tym:

a) mechanicznym zimowym oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, jeżeli kursuje po nich komunikacja zbiorowa,

b) mechanicznym letnim oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

c) ręcznym oczyszczaniem placów, chodników, schodów, zlokalizowanych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na głównych ciągach ruchu pieszego na tych drogach,

d) prowadzeniem interwencyjnego pogotowia oczyszczania,

e) opróżnianiem koszy ulicznych,

2) – uchylony,

3) – skreślony,

4) – skreślony,

5) wykonywaniem innych zadań związanych z oczyszczaniem m.st. Warszawy,

6) – uchylony,

7) zarządzaniem mieniem powierzonym i zakupionym w celu realizacji zadań.


§ 3

[Organizacja i funkcjonowanie Zarządu]

1. Pracą Zarządu kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców.

2. Prezydent m.st. Warszawy nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz udziela mu niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień.

3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu i kierowanie jego działalnością,

b) reprezentowanie Zarządu wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,

c) składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym,

d) organizowanie i kierowanie działalnością jednostki związaną z obronnością kraju w zakresie odpowiadającym wykonywanym zadaniom.

4. Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

5. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu dokonuje Dyrektor.


§ 4

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Zarządu.

§ 5

[Działalność Zarządu]

Zarząd:

1) prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego,

2) prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) posiada rachunek bankowy.


§ 6

[Nadzór nad Zarządem]

Nadzór nad działalnością statutową Zarządu sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swoich kompetencji.


§ 7

[Postanowienia końcowe]

1.  Dyrektor Zarządu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.

2.  Zmian w statucie Zarządu dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń

Rejestr zmian

Data publikacji

Osoba