Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarząd Oczyszczania Miasta

Zarząd Oczyszczania Miasta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Oczyszczania Miasta.

Data publikacji strony internetowej: [2024-07-05]
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2024-07-05]

Status pod względem zgodności z ustawą

Nasza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Niespełnione wymagania


  • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  • Nie wszystkie funkcjonalności są dostępne za pomocą klawiatury.
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  • Artykuły na niektórych stronach nie mają odpowiedniej struktury nagłówkowej.
  • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  • Nie ma możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządziliśmy dnia: [2024-07-05] na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji [2024-07-05]

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli masz problemy z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Iwona Fryczyńska. Możesz napisać mejla na adres fryczynska@zom.waw.pl lub zadzwonić na numer telefonu 22 277 04 72. Tą samą drogą możesz składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Jako podmiot publiczny powinniśmy zrealizować to żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli nie będziemy mogli dotrzymać tego terminu, niezwłocznie poinformujemy, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin naszej odpowiedzi nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, możemy zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeśli zrealizowanie Twojego żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, możesz złożyć do nas skargę na takie działanie.

Jeśli ta procedura nie przyniosłaby efektów, możesz złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Koordynatorzy do spraw dostępności w Zarządzie Oczyszczania Miasta:

- dostępność informacyjno-komunikacyjna - Iwona Fryczyńska tel. (22) 277 04 72, fryczynska@zom.waw.pl
- dostępność cyfrowa - Tomasz Popłoński tel. (22) 277 04 85, poplonski@zom.waw.pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu Bezpośrednio przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe takie miejsca są wyznaczone na ulicy Brackiej oraz Kruczej. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców Biuro znajduje się przy Alejach Jerozolimskich 11/19 w Warszawie, do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane w Al. Jerozolimskich, które jest zabezpieczone elektrozamkiem. Zaraz za nim znajdują się schody, które prowadzą na antresolę, gdzie mieści się portiernia, winda oraz klatka schodowa z możliwością dostania się na pozostałe 5 pięter. Budynek nie jest przystosowany do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością, szczególnie poruszające się na wózku inwalidzkim, ze względu na nieodpowiednią szerokość dojścia, przejścia i drzwi w pomieszczeniach pracy, a także brak windy na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Zarządzie Oczyszczania Miasta nie ma pętli indukcyjnych wspomagających słuch.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Jest możliwość korzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń