Struktura własnościowa i majątek

Majątek Zarządu Oczyszczania Miasta

Mienie znajdujące się we władaniu Zarządu Oczyszczania Miasta, będącego jednostką budżetową m.st. Warszawy, stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy.

Majątek Zarządu Oczyszczania Miasta
   

31.12.2022

31.12.2023

 

A. Aktywa trwałe

1 281 383,96

2 573 202,08

I

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

1 281 383,96

2 573 202,08

1.

Środki trwałe

1 281 383,96

2 573 202,08

1.1

Grunty

0,00

0,00

1.2

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej

272 743,05

249 573,09

1.3

Urządzenia techniczne i maszyny

217 273,24

354 814,79

1.4

Środki transportu

519 088,01

1 815 883,10

1.5

Inne środki trwałe

272 279,66

152 931,10

2.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

 

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń

Rejestr zmian

Data publikacji

Osoba